خیانت – Betrayal

خیانت از ابعاد مختلف مورد معنی قرار می گیرد. در زندگی حس تعلق و مهم بودن اهمیت زیادی دارد و وفاداری نقطه عطف این دو حس است. خیانت دقیقاً واژه ای روبروی وفاداری است. خیانت به معنی نقص اعتماد و شکستن توافق است که اغلب در بین زن و شوهر دیده می شود و می تواند در ابعاد جنسی، عاطفی و جنسی عاطفی مورد بررسی قرار می گیرد.

خیانت از منظر لغوی

خیانت یعنی برخلاف وعده عمل کردن به طوری که اعتماد از سمت مقابل سلب می شود. خیانت بستری از دروغ، فریب، پنهان کاری و سواستفاده گری است. این واژه در روابط دوستی و زناشویی بسیار رایج است و پیامهای تخلی در بر دارد. خیانت از نظر لغوی یعنی بی وفایی، پیمان شکنی، و زناکاری است. خیانت از بعد اجتماعی در فضای دزدی و نادرستی و ناراستی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در برخی از مواقع خیانت از نمک نشناسی حاصل می شود به طوری که فرد یا افراد در برابر لطفی که به آنها شده است ناسپاس هستند و پیمان شکنی می کنند که سبب آزرده خاطر شدن فرد مقابل می شود. در صورتی که فرد در یک ارتباط دو یا چند نفره، خود را وارد تعهدی کرده باشد، اما پس از مدتی به صورت آشکار یا پنهان دست به کارهایی بزند که عهد وی بشکند، در واقع خیانت رخ داده شده است به طوری که فرد یا افراد مقابل از کار وی بسیار خشمگین می شوند. واکنش در برابر خیانت اغلب به شکل خشم، فریاد، قطع ارتباط و انتقام جویی دنبال می شود.

خیانت در دنیای زناشویی

خیانت در دنیای زناشویی بین زن و مردی معنی می شود که با هم پیمان تعهد و دوستی بسته اند و زمانی که یکی از طرفین این پیمان را زیر سوال ببرد، خیانت رخ خواهد داد. در روابط زناشویی، هر نوع فعالیت یا رابطه ای که در آن یکی از طرفین، لذتی که می بایست با همسر خود تجربه کند را با شخص سوم تجربه نماید، خیانت محسوب می شود. دقت شود که خیانت از حیث زناشویی، می تواند صحبت ساده با یک دوست باشد، رستوران رفتن با شخص سوم باشد و یا در مسیر رابطه جنسی دنبال شود. خیانت در دنیای زناشویی از حیث عاطفی بیشتر در بین بانوان رخ می دهد. زن شروع به درد و دل کردن با مرد غریبه می کند، به دنبال گوش شنوا می گردد، سعی می کند نبود همسرش را به شکل دیگری پر کند. دقت کنید که اگر زن با فرد دیگری وارد صحبت و درد و دل شود در صورتی که اگر همسر وی متوجه شود ناراحت و خشمگین می شود، یعنی خیانت رخ داده است. خیانت دیگری به صورت جنسی وجود دارد که خطرناک ترین نوع خیانت است که آسیب های جسمی و روحی زیادی برای شخص خیانتکار و پارتنر آن ایجاد می کند و الگوی زندگی به غلط معنی می شود. خیانت یعنی دیگر هیچ چیز در زندگی سر جای خود قرار نگیرد، از اعتماد گرفته تا یک مهر و محبت ساده! دنیای خیانت دنیایی درد آور و آسیب رسان اما بسیار شایع است.

فهرست