ازدواج – Marriage

ازدواج برگرفته از کلمه زوج و به معنی ایجاد همدمی و انتخاب مونس است. معنی ساده این لغت یعنی فردی در کنار فرد دیگر از جنس مخالف خود قرار بگیرد، که بتواند نیازهای روحی، روانی، جنسی، عاطفی و … او را برطرف سازد. ازدواج می تواند یک رویکرد تکاملی باشد و وجه تمایزی بین انسان ها و سایر موجودات خواهد بود.

فلسفه ازدواج

ازدواج از نظر فلسفی ریشه مهمی دارد. انسان ها یک سری غرایز و نیازها دارند که می بایست در چارچوب خانواده و پایبندی به آن برطرف شود. در فلسفه ازدواج قرار است یک شخص خود را در بین میلیون ها جنس مخالف، تنها به یک شخص متعهد سازد. در واقع همه راهی که در رسیدن به کمال می بایست طی شود، فقط با یک شخص طی خواهد شد. در فلسفه ازدواج، از خود گذشتگی بارها تکرار شده است و مشخص است که احترام به حقوق همدیگر بخش مهمی از فلسفه ازدواج محسوب می شود. ازدواج یعنی پروراندن نسلی که می بایست در یک نظام و چهارچوب اخلاقی دنبال شود و وفاداری و تعهد و گذشت به شکل واقعی رشد داشته باشد تا انسان های بهتری به جامعه ملحق شود. ازدواج اصلی ترین عاملی است که ما را از حیوانات جدا می سازد. زندگی بشر امروزه به سمت اخلاق مداری کشیده شده است و این موضوع خود رکن اصلی فلسفه ازدواج محسوب می شود. ازدواج یعنی زن و مرد یک سری تعهدات عاطفی، اجتماعی، جنسی و … به هم داشته باشند و از این نظر تا آخرین لحظه ای که در کنار هم هستند حس وفاداری را به رشد برسانند. در فضای ازدواج بسیار مهم است که حق و حقوق فرد رعایت شود مشخص است که این موضوع بخش مهمی از ازدواج را پوشش می دهد.

هدف از ازدواج

ازدواج یک روش مستقل شدن است، به طوری که زن و مرد به این نتیجه می رسند که دیگر فقط خودشان باید تصمیم گیری داشته باشند، باید بتوانند از پس مشکلات زندگی خود بر آیند، سعی کنند از نظر روحی و روانی در کنار هم قرار بگیرد. ازدواج یعنی بتوانیم در برابر تفاوت های هم شخصی منعطف باشیم. بخش مهمی از ازدواج در این راستا ارزیابی می شود. اینکه تصویر ساختگی انسان به صورتی دنبال دنبال شود که در برابر هر نظر مخالف با نظر خود، واکنش نشان ندهد. هدف دیگر از ازدواج فرزند آوری است که بخش مهمی از ارضای روح است. وجود فرزند در زندگی بخشی از پویایی است، سهم بزرگی از رویکرد زندگی را تشکیل می دهد. افراد به واسطه فرزند آوری به رشد بهتر فکر می کنند و سعی می کنند موقعیت زندگی بهتری داشته باشند. در ازدواج زن و مرد بار دیگر متولد می شوند و از نوع شروع به یادگیری ابعاد مختلف زندگی می کنند. واژه ازدواج در ایران بین زن و مرد معنی می شود و شاید در کشورهای غربی این واژه در ابعاد دیگر نیز بررسی شود. آنچه ازدواج را پر رنگ نشان می دهد، حس وفاداری به عهد است که بخش مهمی از دوام ازدواج را به خود اختصاص می دهد.

فهرست