موفقیت – Success

دانستن فلسفه موفقیت می تواند گامی خوب برای آغاز یک مسیر خوشایند باشد. موفقیت در ابعاد مختلف اجتماعی، زندگی، دوستی، شغلی، ازدواج و … بررسی می شود. کودکان موفقیت را یک جور معنی می کنند و بزرگسالان نیز در مورد موفقیت نظر دیگری دارند اما آنچه که فصل مشترک همه تفکرات است، اینکه موفقیت به حس خوشایندی ختم می شود که توام با رضایت است و شادمانی به همراه دارد. شادمانی که از دل برخاسته است و ارزش زیادی برای فرد دارد.

فلسفه موفقیت

در فلسفه موفقیت، در مورد اندیشه ها، ایده ها و باورهای مناسب صحبت شده است. اینکه باورهایی در ذهن رشد می کند که در نهایت به حد نصاب قابل قبولی دست می یابد. زمانی که فرد با چنین رویکردی روبرو می شود ذهن به طور اتوماتیک وار شروع به تولید هورمون های شادی می کند، بدن احساس بهتری دارد و میتواند حس خوبی به سایر افراد منتقل سازد. موفقیت موازی با هدف است. در واقع انتهای مسیر هدف گذاری به موفقیت ختم می شود. موفقیت موضوعی مربوط به آینده است، یعنی فرد امروزه هدفی را انتخاب می کند و پس از گذشت مسیری به نقطه مدنظر خود دست می یابد که در واقع به موفقیت رسیده است. موفقیت در راستای یادگیری مستمر نیز معنی می شود. در واقع فرد به واسطه هدفی که دارد شروع به یادگیری می کند و تمرین و تکرار بخش اصلی رسیدن به موفقیت است. یک انسان موفق تمرین و تکرار و تمرکز بر روی کار را یک بخش مهم از زندگی می داند و به آن دست می یابد. یک سری باورهای جدید در فلسفه موفقیت دیده می شود که وابسته به گذشته افراد ارزیابی می شود.

چشم انداز موفقیت

هدفی که منجر به موفقیت می شود بخشی از ذهن را تشکیل را می دهد. در واقع این هدف می تواند در مسیر برای فرد سخت به نظر برسد. این رویکرد سبب می شود که برنامه شخصی فرد با تغییراتی همراه باشد بتواند سطح درستی از زندگی را مدنظر قرار دهد و اهداف خود را به واسطه موقعیتی که دارد بسنجد. از سوی دیگر برنامه های رشد فردی نیز احتیاج است که می تواند برای فرد بسیار قابل قبول باشد. موفقیت برای بانوان در زندگی معنی مربوط به خود دارد و در موارد ظاهری و عاطفی معنی می شود، آقایان موفقیت را در فضای مالی و کاری ارزیابی می کنند و کودکان در مسیر تحصیل به موفقیت فکر می کنند. مشخص است که همه ارزش ها در راستای موفقیت معنی پیدا می کند و از سوی دیگر بخش مهمی از زندگی را وابسته به این بخش می کند. در دنیای موفقیت بسیار مهم است که رویکرد روتین زندگی رعایت شود. هر شخص به واسطه این چشم انداز میتواند رشد کند و نتیجه قابل قبولی را به ثمر برساند. موفقیت از ذهن تراوش می کند و فرد را به کامیابی می رساند. موفقیت می تواند بسیار کوچک باشد و یا در یک دنیای بزرگ و رنگارنگ معنی شود. هر شخص به واسطه این چشم انداز آینده ای برای خود می سازد.

فهرست